Strona główna W górę Kontakt Mapa serwisu Wykaz telefonów Polityka Jakości Certyfikat ISO Dla pracowników Zbędne składniki majątku

Transport sanitarny 2010r.
Apteka 11-2010 Opatrunki 04-2010 Apteka 03-2010 Żywienie dojelitowe 2010 Pompy insulinowe 2010 Sprzątanie 12-2010 Opatrunki 12-2010 Przebudowa Oddziału III Aparatura medyczna 2010r. Transport sanitarny 2010r. Worki 2010r. Apteka 10-2010r. Stacja trafo Echokardiograf II Sprzęt II dla OIT Echokardiograf Sprzęt dla OIT Dostawa produktów farm. Rękawiczki 08-2010 Szwy chirurgiczne 2010 Apteka 07-2010 Art. czystościowe 2010r. Rękawiczki 2010r. Sprzęt komputerowy Apteka 06-2010 Archiwizacja 2010r. Środki dezynfekcyjne Apteka 04-2010 Strzykawki 04-2010 Wywóz odpadów Sterylizacja 2010 Oprogramowanie Strzykawki 03-2010 Leki 03-2010 Papier toaletowy 2010 Pieluchomajtki 2010 Odpady medyczne 2010 Pomieszczenia-przebudowa Aparaty słuchowe Sprzątanie 2010 Przedłużacze 2010r. Worki foliowe 2010r.

 

 

 

Zapytania
Informacja o wyborze

Świadczenie usług transportu sanitarnego dla SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Łodzi
Numer ogłoszenia: 307111 - 2010; data zamieszczenia: 29.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 im. M. Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi , ul. Sporna 36/50, 91-738 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 61 77 777, faks (042) 61 77 917.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: http://usk4.umed.lodz.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług transportu sanitarnego dla SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Łodzi.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu sanitarnego pacjentów Szpitala (przewóz pacjentów Szpitala, pozostawanie w gotowości do wykonywania tego przewozu oraz zabezpieczenie łączności bezprzewodowej) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w Załączniku Nr 1 do SIWZ. Szacunkowa wartość zamówienia jest mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 125 000 euro..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przewiduje zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w poniższym zakresie : 1. zmiany cen w umowie w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili przystępowania do przetargu tj. zmiany stawki podatku od towaru i usług; 2. zmiany ceny usługi po okresie co najmniej 1 roku pod warunkiem, że zmiana nie może być wyższa od wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podanego przez GUS; 3. zwiększenie ilości asortymentu, będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w załączniku do umowy, bez konieczności zmiany wartości przedmiotu umowy; 4. zmniejszenie ceny jednostkowej netto i brutto poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy, 5.wydłużenie terminu realizacji umowy w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego wartości umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://usk4.umed.lodz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 im. Marii Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 91-738 Łódź, ul. Sporna 36/50 Dział Zamówień Publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.11.2010 godzina 12:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 im. Marii Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 91-738 Łódź, ul. Sporna 36/50 Kancelaria szpitala.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 307111-2010 z dnia 2010-10-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łódź
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu sanitarnego pacjentów Szpitala (przewóz pacjentów Szpitala, pozostawanie w gotowości do wykonywania tego przewozu oraz zabezpieczenie łączności bezprzewodowej) zgodnie z opisem...
Termin składania ofert: 2010-11-09


Numer ogłoszenia: 307157 - 2010; data zamieszczenia: 29.10.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 307111 - 2010 data 29.10.2010 r.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 im. M. Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Sporna 36/50, 91-738 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 61 77 777, fax. (042) 61 77 917.

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

·         Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.2).

·         W ogłoszeniu jest: IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena..

·         W ogłoszeniu powinno być: IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena - 90% termin realizacji świadczenia w trybie cito - 5% termin realizacji świadczenia w trybie normalnym - 5%.

Biuletyn Informacji Publicznej

Certyfikat ISO


e-rejestracja

[Strona główna] [W górę] [Zapytania] [Informacja o wyborze]

Send mail to webmaster@usk4.umed.lodz.pl with questions or comments about this web site.
Last modified: 05 lutego 2016